Afdichten van buitenaf

 • Een compleet systeem voor-buitenwanden.
 • Bestand tegen hoge waterdruk.
 • Snelle waterafvoer.
 • Een prefentief en duurzaam systeem ook in een agresief milieu.
 • Beschermt u gebouw tegen aantasting.

 

Vochtproblemen in metselwerk wanden van kelders kunnen betrekking hebben op Optrekkend Vocht, Vochtdoorslag en Grondvocht. Daarnaast kunnen “gewone” lekkages oorzaak zijn (gaten, scheuren, doorvoeren, etc.). Het is daarom gewenst om middels een inspectie ter plaatse, door een terzake kundige van Ervas, vast te stellen wat het probleem is. Vervolgens wordt een advies voor herstel opgesteld.

De werkwijze hangt mede af van de bereikbaarheid. In sommige gevallen zijn de kelderwanden van buitenaf te bereiken. Vochtwering zo dicht mogelijk bij de plaats waar het de constructie binnen kan dringen geniet dan de voorkeur boven behandeling van binnenuit. Hier wordt verder nader ingegaan op deze behandeling van buitenaf.

 

Behandeling aan de buitenzijde van de kelderwand
Wanneer de keuze valt op het verhelpen van het vochtprobleem vanaf de buitenzijde, dan geeft de volgende ERVAS wandafdichting de beste garantie op succes:

1. Voorbereidende werkzaamheden en reinigen
Om de kelderwanden te kunnen behandelen dienen deze zonodig eerst te worden ontgraven zodat voldoende veilige werkruimte gecreëerd wordt. De bestaande bepleistering en overige wandafwerkingen worden verwijderd zodat de kelderwand van spatrand tot fundering blootgelegd wordt. De wanden worden mechanisch gereinigd, met bijv. nevelstraal apparatuur, zodat een schone, behandelbare ondergrond ontstaat en zonodig opgeruwd. Deze reiniging wordt door Ervas specialisten uitgevoerd om een garantie van waterdichtheid te kunnen waarborgen.

2. Inspectie van de wanden

 • De gereinigde en ontblootte kelderwanden worden grondig door Ervas geïnspecteerd.
 • Geconstateerde onvolkomenheden zoals gaten in metselwerkvoegen worden hersteld: uitgekrabd en gevuld door Ervas Spermortel of met een alternatief.
 • Buisdoorvoeren in de wand worden beoordeeld op geschiktheid voor de geconstateerde grondwaterdruk en grondgesteldheid.
 • Bij beton worden dilataties, grindnesten en stortnaden nader bekeken.
 • Daarnaast verdient het vooral aanbeveling ook het funderingsmetselwerk en de vloer-wand aansluiting - de kim - te controleren op optrekkend vocht.
 • Vervolgens worden de overeengekomen herstelwerkzaamheden uitgevoerd:

3.a Metselwerk wand waterdicht maken

 • Het metselwerk dat is gereinigd en gerepareerd wordt nat gemaakt en éénmalig verkiezeld met de tweecomponenten Ervas Verkiezeling.
 • Vervolgens wordt opnieuw Ervas Kiesol opgesproeid en een scheuroverbruggende afdichting met speciale bitumenemulsie, in twee separate lagen, naadloos “vers-in vers” opgebracht.
 • Afhankelijk van de waterdruk wordt Ervas Sulfiton K2 aangebracht.
 • Optie: vervolgens kan warmte-isolatie aangebracht worden, door isolatieplaten te verlijmen met Ervas Sulfiton K2. Over de isolatieplaten wordt, overlappend, een bescherming met Ervas DS –drainagemat aangebracht.
 • De drainagemat wordt ook aangebracht indien geen isolatieplaat gewenst is.
 • Voordat de aanvulling plaatsvindt is het raadzaam om een drainagesysteem in een grindbed met een vliesafdekking aan te brengen om het overvloedige water dat door het zandpakket wordt opgenomen efficiënt af te voeren, zonder dat het de wand bereikt.

3.b Wanden met bestaande bitumenlaag afdichten
Veelal zijn bestaande kelderwanden voorzien van bitumen. Oude bitumenresten verstoren de aanhechting van de nieuw aan te brengen lagen. Indien tijdens het reinigen de oude bitumen niet volledig verwijderd kan worden, wordt een dunne laag Ervas Ilack ST aangebracht op de gereinigde, droge buitenwand. Deze laag wordt direct nat ingestrooid met vuurgedroogd kwartszand. Na droging wordt het losse zand afgeveegd en verwijderd, waarna een schraaplaag en een deklaag van Ervas bitumen aangebracht worden.

Buitenzijde bestaande kelder

3.c Spatwaterzone
Het verdient aanbeveling de nieuwe afdichtingbewerkingen door te zetten tot de spatwaterzone op ongeveer 30 cm boven het maaiveld. De ondergrond van deze boven het maaiveld gelegen zone wordt dan voorzien van een Ervas speciale aanbrandmortel. Hierover kan een pleisterlaag aangebracht worden. Bij toepassing van een buitenisolatielaag op de kelderwand en gevel verdient het aanbeveling om de bestaande pleisterlaag minimaal 80 cm boven de zichtbare vocht/zout grens te verwijderen.

Uit de inspectie van de kelder kan blijken dat ook andere plaatsen nadere aandacht verdienen. Voor nadere informatie daarover kunt u op nevenstaande buttons klikken.