Gevelreiniging

Uit de praktijk is gebleken dat zonder gedegen kennis van de ondergrondmaterialen, de soorten verontreinigingen, de reinigingstechnieken en de mogelijke interactie hiertussen, een gevel niet gereinigd kan worden zonder dat daarbij schade optreedt. Daarom begint Ervas met een opname van de toestand, waarbij de aard van de ondergrond, het type vervuiling en de bouwkundige staat van de gevel wordt vastgesteld. Ervas reinigt gevels van velerlei materialen, zoals metselwerk, natuursteen, aluminium of beton. In veel gevallen is sprake van een combinatie van materialen. Monumenten, woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, kerken en winkels vormen het werkterrein. De projecten zijn zeer divers van aard en grootte. In deze verscheidenheid zit de ruim 30 jarige ervaring van Ervas. Zodat u niet alleen een goed advies, maar ook een professionele uitvoering kunt verwachten.

Waarom reiniging?
Een verantwoorde reiniging en bescherming van de gevel verlaagd de kosten van onderhoud en verhoogd de conditie en waarde van het gebouw. Een andere reden kan zijn het aanzien van het gebouw.

Waarom Ervas?
Bij Ervas is het efficiënt en doeltreffend reinigen van vervuilde gevels al ruim 30 jaar in deskundige handen. Omdat Ervas de gevels niet alleen kan verlossen van de ‘grauwsluier’ maar ook herstel van ontstane schade en conservering kan uitvoeren, wordt het bedrijf gezien als een betrouwbare partner in onderhoud. Het resultaat is een schone en representatieve gevel van uw gebouw. Ervas dé reinigingspecialist, biedt u een optimaal herstel van de gevels, tegen een scherpe prijs.

Nederlandse gevels zijn opgebouwd uit vele soorten metselwerk, natuursteen, aluminium of beton. In veel gevallen is er een combinatie van bouwmaterialen. Daarnaast varieert de aard en de graad van vervuiling. Voor het bereiken van het gewenste resultaat is het van belang om voor elke toepassing de juiste reinigingstechnieken en middelen toe te passen. Ervas heeft de kennis, de technieken en de ervaring in huis om gevels verantwoord te reinigen. Om tot een goed onderbouwd advies te komen, wordt de werkwijze gevolgd die omschreven is onder INSPECTIE & SCHADEANALYSE in de knoppenbalk hierboven.

Oorzaken van vervuiling
Vervuiling van de gevel ontstaat ten gevolge van natuurlijke processen, luchtvervuiling en soms door menselijk handelen (graffiti). Door verwering en erosie ontstaan in het materiaal versnelde verouderingsprocessen die op hun beurt ook de vervuiling versnellen.

Haakweerstand
Vuildeeltjes hechten zich, mede onder invloed van natuurlijke aantrekkingskrachten, op de gevel. Daardoor neemt de ruwheid van het oppervlakte toe en ontstaat er een meer effectiever hechting (haakweerstand) van de deeltjes aan de gevels. Deze hechting vormt dan weer een voedingsbodem voor meer gevelvervuilende deeltjes.

Veroudering
Daarnaast zet de hechting van de deeltjes processen in werking die de veroudering van het materiaal bevorderen. In het geval van metselwerk geldt bijvoorbeeld dat de buitenhuid van de baksteen een hardere, minder poreuze samenstelling heeft dan het inwendige. Inwendig is de baksteen aanmerkelijk poreuzer en is het indringend vermogen (capillaire werking) groter. Daardoor is meer vochtopname mogelijk, waardoor de kwetsbaarheid voor vorstschade en opname van vuildeeltjes groter is. Gevolg daarvan is dat het afbraakproces versnelt. Normaliter beschermd de hardere buitenlaag van de baksteen tegen deze processen, maar door veroudering of onjuiste reiniging kan deze eveneens poreus worden.

Adhesie
De natuurlijke omstandigheden hebben ook invloed op de draagwijdte van de aantrekkingskracht van de moleculen, zo ook de contactverschijnselen: adhesie (vloeistof – vast); cohesie (inwendige kracht vloeistof) en de oppervlakte energie tussen atomen en moleculen onderling (van der Waals krachten).
Bij capillaire indringing van vloeistoffen (met vuile deeltjes) in poreuze vaste stoffen wint adhesie het van de cohesie en treed het afbraakproces in werking.

Afwerklagen op de gevel
Ook een afwerklaag op de gevel heeft invloed op de (mate van) vervuiling. Bij lijmen en verven is sprake van puntcontacten als basis voor het tot stand komen van hechting, maar deze contacten zijn tevens basis voor hechting van minder wenselijke deeltjes.

Keuze van reinigingsmethoden en middelen
Ervas beschikt over een uitgebreid scala van reinigingsmethoden en middelen. Zij hebben elk hun mogelijkheden en beperkingen en kunnen voor bepaalde ondergronden meer of minder schadelijk zijn. De keuze van de juiste behandelmethode is van essentieel belang voor het te bereiken resultaat. Daarom is het wellicht nog belangrijker dat Ervas over het vakmanschap beschikt om op basis van de aard van de vervuiling en de ondergrond die methode respectievelijk dat middel te kiezen dat een maximaal resultaat biedt en een minimale kans op schade waarborgt.

Algemene factoren van invloed op de keuze
Bij de keuze dient onder meer rekening gehouden te worden met de volgende factoren:

  • Welke soorten bouwmaterialen zijn toegepast
  • Wat is het doel van de reiniging
  • Bij metselwerk: welk voegwerk is toegepast en wat is de conditie ervan
  • Er dient een stabiliserende en reinigende functie verkregen te worden.
  • Wat is de mate van verontreiniging en hardheid van het materiaal
  • Voorkomen moet worden dat de huid van de baksteen of de ondoordringbare laag van andere gevelmaterialen kan beschadigen. Dat is niet alleen voor monumenten van belang.
  • Wat is het indringend / capillaire vermogen van het gevelmateriaal.
  • De reinigende bewerking dient zodanig te zijn dat de aanhechting van vuildeeltjes in de toekomst voorkomen kan worden.

Het streven is een optimale en verantwoorde reiniging tegen een zo gunstige mogelijke kostprijs.
Om de wederzijdse verwachtingen hieromtrent op elkaar af te stemmen worden hierover met de opdrachtgever tevoren duidelijke afspraken gemaakt.

Informatie per reinigingsmethode
Indien u meer informatie over de door Ervas gebruikte reinigingsmethoden wenst kunt u hiernaast op de button reinigingsmethoden klikken en vervolgens de gewenste methode aanklikken. Ze zijn naar hun hoofdeffect in verschillende categorieën onderscheiden. In de ene groep komen vaak aspecten van een andere groep voor en in de praktijk zijn sommige technieken overlappend en aanvullend. Vraag daarom advies aan Ervas over de voor u meest geschikte methode.

Preventie / gevelconservering
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom biedt Ervas naast gevelreiniging en gevelherstel ook gevelconservering aan. Indien u bijvoorbeeld veel last heeft van graffiti, is te overwegen om een anti-graffiti laag op de gevel aan te brengen. Wilt u daarover meer informatie? Klik dan op bovenstaande balk op gevel conserveren en vervolgens op anti grafitti.